Politiske pejlemærker

Nedenfor en række personlige politiske pejlemærker som man kan forvente vil danne rygraden i den politik jeg i øvrigt vil være bidragsyder til.

Skat

 • 1.

  450 mia omlægges over 10 år hvorved skattebyrden fordeles mere fair imellem borger og erhverv. Samlet reduceres beskatning af borgerne med ca. 80 mia der dækkes af erhverv og finanssektor.

 • 2.

  Kun ca. 100 danske virksomheder betaler størstedelen af alle selskabskatter. Med omlægningen kommer alle til at betale og udenlandske virksomheder kommer til at give deres bidrag.

 • 3.

  Omlægningen som løber over 10 år medfører årlig indkomstfremgang til befolkningen på ca. 8 mia efter skat, og vil tillade en afdæmpet lønudvikling i øvrigt og større konkurrencedygtighed.

 • 4.

  Danske virksomheder kan hjemtage eksportindtægter og indtjening udenfor Danmark uden beskatning.

Banker & Finans

 • 1.

  Systemiske banksupermarkeder brydes op i deres naturlige bestandele: kundebanker, investeringsbanker og realkredit.

 • 2.

  EU-Kapitaldirektiv genåbnes efter Brexit. Realkredit føres tilbage til oprindelig form. Priskontrol med bidragssatser.

Udlændigepolitik & Integration

 • 1.

  Knap 100 stramninger afslutter arbejdet med stramning på asyl og indvandrerområdet, men stram kontrol opretholdes.

 • 2.

  På integrationsområdet oprustes med hjælpeforanstaltninger, IGU og iværksætterstøtte overfor 2. og 3. generations indvandrere.

Klima

 • 1.

  Alt lovgivning klima kontrolleres. Danmark gennemfører 2030 og 2040 plan der gennemføres uanset resten af verden. Benzin- og dieseldrevne biler skal udfases.

 • 2.

  Klima Fond sikrer gældssanering af landbruget med 350 mia kr. Gældssanering tilbydes landmænd der omlægger hele deres produktion til bæredygtighed efter et point-system (konvertering af lavbundsjorder, pløjefri dyrkning, nitrat- og pesticid måling, vandløb etc.).

 • 3.

  Gennem finansieringtilbud lettes landbruges gældsbyrde og rentefølsomhed, til gengæld for holdbarhed og C0-2 reduktion.

 • 4.

  Kollektiv persontransport gøres gratis for regional togdrift og pendlere. Pensionister har fri kollektiv persontransport. Studerende fritages for betaling for brug af tog, undtagen for Metro og bus i byområder. Staten skal udvikle billige tog-løsninger i høj kvalitet (sovevogne) på alle Europæiske distancer.

Miljø

 • 1.

  Uanset EU-regler indføres standarder for brug af plastic og godkendte komponenter der kan indpasses i genbrugssystem der effektiviseres.

 • 2.

  Som udgangspunkt afgiftbelægges alt plastic så alternative emballage former kan sikres udbredelse i detailhandel.

 • 3.

  I byer værnes om miljø gennem grøn udplantning og særlige støjgrænser for brug af musik i det offentlige rum. Plastic poser forbydes.

 • 4.

  Der skal etableres en prøveordning hvor cykelparkering tilbydes i underjordiske parkeringssiloer uden beregning.

Offentlig Sektor

 • 1.

  Problemerne indenfor Sundhed, Skoler, Pasning og Pleje har intet at gøre med kasser, diagrammer, krydser og boller. Det er arbejdsklimaet den er gal med. De offentlige ansatte løber livet af sig selv for at løse stadigt større forventninger og krav til deres bistand.

 • 2.

  Det grundliggende problem er at sikre bedre arbejdsforhold og muliggøre selvansvar og indflydelse på eget arbejde og egen arbejdssituation. Tillidsbaseret samarbejde med de ansatte.

 • 3.

  Overalt hvor der er offentligt ansatte skal de tilbydes mulighed for omlægning til kooperative arbejdsfællesskaber, hvor arbejdet og arbejdsfordeling kan tilrettelægges for at sikre en inspirerende hverdag. En man glæder sig til at stå op til.

Socialt udsatte, kontanthjælp & dagpenge

 • 1.

  Med omlægning af skatteopkrævningen opnås stærkt forbedret disponible indkomster efter skat. Derved kan det betale sig at arbejde efter skat i stedet for passiv forsørgelse.

 • 2.

  I takt med at et nyt skattesystem indfases omlægges hele systemet for hjælp til socialt udsatte grupper, kontanthjælp, dagpenge mm.

 • 3.

  Når omlægningen er tilendebragt vil den restgruppe der i et samfund som det danske ikke kan klare sig selv, blive overflyttet på borgerløn der indeholder alle tillæg som fast tilskud.

 • 4.

  Borgerlønnen vil blive udbetalt til borgere der ikke kan ses at blive trukket for det forhøjede AM-bidrag og som ikke har selvstændig virksomhed (CVR-nummer), selskaber eller formue. Der etableres et loft pr. husstand.

Pension & Pensionister

 • 1.

  Pension skal tilpasses arbejdssituation og tid på arbejdsmarkedet. Det etableres et pointsystem hvor man opbygger en point-sum og dermed kan trække sig tilbage. Dermed indføres differentieret pensionsalder i Danmark. Pensionsalderen øges gradvis med levetidens længde (Velfærdsreformen 2009). Ordningen finansieres af andre arbejdsgrupper der først optjener point til et senere pensionstidspunkt.

 • 2.

  En arbejdende ægtefælles indkomst kan ikke føres til modregning i en pensioneret ægtefælles pensionsydelser.

 • 3.

  Der etableres af staten en Senior Lånefond hvor folk over 60 kan optage lån hvis det afvises af pengeinstitutter, men mod sædvanlig bankmæssig sikkerhed.

 • 4.

  Alt kollektiv personbefordring gøres gratis for pensionister udenfor mylder tider og spidsbelastningsperioder.

Sikring af privatlivet

 • 1.

  Overvågning af privatlivet gennem f.eks. smartmeters, lokationstjenester m.v skal revideres ud fra boligens ukrænkelighed (Grundlovens § 72). Der skal etableres bedre værn mod overvågning og registrering fra stat og erhvervsliv.

 • 2.

  Opsamling og videregivelse af data til politi og anden offentlig myndighed som led i terrorbekæmpelse m.v skal alle have tilført ‘solnedgangsklausuler’ så automatisk bortfald finder sted.

 • 3.

  Hjemmet er ukrænkeligt, og lovgivning der i dag tillader indgreb i privatlivets fred skal alle igennem en revision. Hensynet til privatlivet skal træde forud for praktiske og forvaltningsmæssige hensyn.

 • 4.

  Opsamling af data på det fælles medicinkort skal igennem en fornyet vurdering af sikkerhed af privatlivs beskyttelsen.

EU

 • 1.

  Danmarks deltagelse i EU ligger fast. Danmark skal ikke deltage i Møntunionen og Retsforbeholdet skal opretholdes. Forsvarsforbeholdet skal fjernes.

 • 2.

  Danmark skal ikke være en del af diverse ‘unionsprojekter’. Danmark ønsker at ændre på de systemiske banker og EU-Kapitaldirektiv men går med i Bank Unionen hvis det kan fritstille den danske realkredit.

 • 3.

  Transaktions- og Værdibeskatning vil på Europæisk plan tillade større finanspolitisk konvergens og reducere uligheden indenfor EU.

Tobak, Alkohol & Cannabis

 • 1.

  Salg af cigaretter og stærk alkohol fjernes fra den almindelige detailhandel der ikke kan sælge højere styrke end vin og hedvin/øl over disken.

 • 2.

  Cigaretter afgiftbelægges yderligere. Cigaretrygning og skodder fra fortorve skal fjernes gennem pålæg til restauratører og tilladelse til at udvalgte bevillingssteder kan tillade indendørs rygning efter kl 22.

 • 3.

  Cannabis skal afkriminaliseres. Cannabis som kosttilskud skal kunne købes uden recept. Rekreativ cannabis kan hjemmedyrkes op til 500 gr topskud til PERSONLIGT forbrug, og på godkendte cannabis genetikker.

Børn & unge

 • 1.

  Børne-. og Ungdomsydelsen nedlægges, mens vuggestuer, børnehaver og fritidshjem gøres gratis og opmandes. Fra 4. klasse til 9. klasse indføres gratis klippekort for unges adgang til foreninger og fritidsaktiviteter.

 • 2.

  Efter endt skolegang, erhvervsskole eller gymnasie skal alle unge på 3 måneders Borgertjeneste der finder sted over den samlede periode på Forsvarets faciliteter. Efter de 3 måneder afvikles yderligere 3 måneder fra egen bopæl med deltagelse i et godkendt spor (socialt arbejde, sundhedssektor, ældrepleje, flygtningehjælp, udstationering, miljøindsats, forsvar etc.).

 • 3.

  SU bortfalde for alle unge indtil påbegyndt Borgertjeneste. Fra dette tidspunkt forøges SU og kan opretholdes uden uddannelsesloft og med ret til 12 måneders ‘fjumreår’. Alle SU-betalinger har en solnedgangsklausul på 6 år fra afslutning af Borgertjenesten, under hvilken man ligeledes modtager SU. Særlige SU-stipendier kan søges af uddannelsessøgende udenfor den generelle ordning.

 • 4.

  Enhver ung kan efter endt uddannelse vælge et indkomstskatte år hvor alt arbejdsindkomst er skattefri. Muligheden har en solnedgangsklausul hvor det ikke kan udnyttes efter man er fyldt 30 år.

Erhvervsliv

 • 1.

  Selskabsskatten fjernes. Alle eksportindtægter er skattefri. Alt indkomst der hjemtages fra udlandet er skattefri.

 • 2.

  En række dobbeltbeskatnings overenskomster opsiges som led i indførsel af transaktions- og værdibeskatning i Danmark. Omsætningsafgifter og finansielle transaktionsskatter træder i stedet.

Domstole

 • 1.

  Grundlovskontrol af lovgivning flyttes fra Justitsministeriets lovkontor til Højesteret gennem et udvidet samarbejde med Dronningens kabinet.

 • 2.

  Domsmænd og nævninge må ikke have en fast relation til retterne. Afgørende at domsmænd repræsenterer den almindelige befolkning og ikke er en del af domstolssystemet.

 • 3.

  Staten kan som anklagemyndighed ikke anke en sag mod en enkeltborger, hvis den er tabt i anden retsinstans.

 • 4.

  Ved konkurser etableres ‘solnedgangsklausuler’ hvor intet penge krav kan opretholdes i mere end 5 år efter konkursdekrets afsigelse. Personlige konkurser skal ikke kunne angribe folks private bopæl og familie.

 • 5.

  Skifterettens konkursafdeling skal erstattes af en domstol der sikrer fundamentale retsgarantier for skyldnere.

 • 6.

  Brug af undersøgelsesdommere skal indarbejdes i dansk lovgivning.

Regeringsdannelse og regeringens arbejdsform

 • 1.

  Alle Ministre suppleres med en Direktør (åremålsansat). Ministeriets daglige drift forestås af Direktøren (COO). Ministre skal udvikle og forny lovgivning (CEO) og kun undtagelsesvis være inddraget i vedligeholdelse af eksisterende bestemmelser.

 • 2.

  Valgloven skal laves om så befolkningen kan øve mere direkte indflydelse på kandidatvalg i de enkelte opstillingskredse.

 • 3.

  Parlamentariske grupper (i valgperioden) skal arbejde uafhængigt af politiske partier der ikke må top-styre det parlamentariske lovgivningsarbejde.

Forsvar

 • 1.

  EU’s forsvarsforbehold skal ophæves. I takt med at NATO udfases skal en stærkere Europæisk forsvarsøjle udgøre det ny fundament for dansk forsvarsalliance. Irak kommissionen skal genåbnes.

Udenrigspolitik

 • 1.

  Forholdet til Rusland skal normaliseres.

 • 2.

  Danmark skal kun undtagelsesvis deltage i væbnede konflikter og kun der hvor danske særinteresser er truet (terror, sikkerhed, menneskerettigheder).

 • 3.

  Amerikanske baseforhold på Grønland skal genforhandles.

 • 4.

  Grønland skal integreres kraftigere i det nationale fællesskab, og uafhængighed kan ikke komme på tale for en befolkning af den begrænsede størrelse, da andre da må forudses at udfylde tomrummet.

Familie

 • 1.

  Kernefamilien er en bærende konstruktion uanset køn og partnerskaber. LGBT borgere skal have retskrav på ret til adoption såfremt almindelige betingelser iøvrigt er opfyldt.

 • 2.

  Der skal tilskyndes til at danskerne får flere børn gennem incitaments- og tilskudsordninger. Fødselsfrekvensen pr. kvinde skal øges fra 1,6 til 2,1 indenfor få år.

Kirke & Religion

 • 1.

  Kirken skal sekulariseres, og der skal overføres nærværsområder fra den sociale indsats til betjening af kirkerne i lokalsamfund. Herunder bevillingsmyndighed af særlig social indsats.

 • 2.

  Der skal oprustes voldsomt på undervisning i bærende kulturværdier, kristendom og gennemføres moral-politiske fag igennem børneinstitutioner og skoler.

 • 3.

  Der skal gennemføres et omfattende innovationsprogram for Folkekirken så den kan genindtræde som aktiv partner til befolkning i nød, men også som formidler af moralske standarder for vort samfund og fællesskab.

 • 4.

  Kirkeskatten fjernes og driften dækkes direkte over finansloven da kristendom er grundlovsbelagt religion her i landet.

 • 5.

  Sammenblanding af kirkelige handlinger (giftemål) og verdslige indgreb (feks. konkursret) skal afmonteres med øjeblikkelig virkning.

Kulturpolitik & Medier

 • 1.

  Der skal etableres en fast beløbsgrænse af BNP der tilbageføres via staten til styrkelse af nationale kulturelle værdier og områder, kulturproduktion, uafhængige medier, film og teater.

 • 2.

  Oprustning af kulturliv er sammen med oprustning på ‘Kirke og Religion’ nødvendige bolværk mod globaliseret digitalisering m.v.